SCURT ISTORIC

 

Primele mărturii privind istoria învățământului școlar din comuna Pîngărați le datorăm vrednicilor dascăli Ion Timofte și Ioan Stroia, primul, învățător în satul Pîngărați, cel din urmă în satul Oanțu. Aceste mărturii le fuseseră cerute de către revizorul școlar Constantin Luchian, care intenționa publicarea unei lucrări privind învățământul nemțean.

Istoria învățământului primar din Comuna Pîngăraților, este strâns legată de marile evenimente de la mijlocul sec. al XIX-lea, atât al Revoluției de la 1848, dar mai ales al Unirii Principatelor. Începuturile învățământului în comuna Pîngărați datează din anii 1845-1846, primul "învățător" fiind dascălul Ioan Orza, dar prima școală oficială ia ființă în anul 1860, cu primul ei învățător, Arhid. Focșa. Școala a funcționat în chiliile mănăstirii, pînă în anul 1872, când este mutată la Tarcău.Scoala Pingarati 1903

Anul de început al învățământului din comună este 1859, la Arhivele Statului găsindu-se un tabel autentificat, prin care învățătorul Ion Zacharescu arăta numărul elevilor cuprinși în învățământul primar între anii 1859-1873, număr ce varia între 15-40 școlari, tabel semnat și de secretarul primăriei, Gheorghe Șoarec. După 1873, firul învățământului în comună s-a rupt din lipsă de învățăcei, reluându-se în 1882 când, prin strădania preotului Gh. Grigoriu, înlocuit în 1888 de învățătorul Cezar Ionescu, copiii din cătunele comunei își încep cursurile într-o sală de clasă improvizată în casa acestuia.

Începând din anul 1903, la conducerea acestei școli vine tânărul învățător Ion Timofte, care va păstori această școală mai bine de 40 ani, iar ca director peste 25 ani. În perioada 1918-1920, la Școala Pîngărați funcționa CENTRUL DE EXAMINARE pentru elevii din comunele Pîngărați și Tarcău.

Privitor la localurile școlii, trebuie să precizăm că la început, cursurile s-au ținut în case particulare închiriate. Primul local propriu va fi construit din lemn în anul 1906, pe locul actualei Școli-centru, local ce va dăinui până în anul 1929, când se va mistui într-un incendiu (între anii 1929-1933 școala funcționând în casa lui Afloarei Vasile)

 Înălțarea localului noii școli ce se va construi, va dura trei ani, având patru săli de clasă și dependințe, fiind ridicat prin strădania sătenilor și cu ajutorul material și bănesc al Societății Albina din Tarcău.

Scoala Pingarati -corp nouAceastă clădire este și astăzi în folosință, alături de noul corp construit între anii 1973-1974, edificiu etajat ce adăpostește 10 săli de clasă.

Între anii 1955-1958, datorită spațiului insufucient de la Școala Pîngărați- centru, în cadrul Dispensarului Medical a fost amenajată o sală de clasă, unde a predat învățătoarea Marcela Huianu, astăzi Pavelescu.

La Școala Pîngărați au funcționat cadre didactice cu dragoste de profesie, atașate muncii cu copiii, dascăli care și-au pus amprenta pe destinele fiiilor comunei, unii dintre ei funcționând și astăzi la aceeași școală.

(PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2015-2019)

 

MISIUNE

Eficiență, performanță, calitate!

 Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii, asigurând progresul tuturor elevilor, astfel încât ,,mâine să fii mai bun decât aziʺ!

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență ,,competențele cheieʺ necesare atât pentru continuarea studiilor în etapele următoare, cât și pentru viață.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, devenind performerii fiecărei zile!

ne.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim una dintre școlile de prestigiu din județul Neamț, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru armonizarea intereselor școlii cu a noastră comunitate locală și europeană.

VALORI

PROFESIONALISM evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, perfecționarea prin instruire și formare continuă;

EFICIENȚĂ concretizată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;

SPIRIT DE ECHIPĂ proiectat în existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect, colaborare în simbioza profesionalismului;

RESPONSABILITATE manifestată prin asumarea fiecărei acțiuni, atitudini, decizii astfel încât tot demersul instructiv-educativ să vină în sprijinul beneficiarului direct al educației;

DISCIPLINA devoalată de corectitudinea actorilor educației, punctualitate, aserțiune, ținută morală lăudabilă.

 

Go to top